Biomasse – træ, affald mm

Hvad er biomasse energi

Stak af træ - biomasse

Biomasse er en bred betegnelse for bionedbrydelige former, der kan nedbrydes og indgå som bioenergi ved afbrænding. Heriblandt kan der skelnes mellem vegetabilske kilder, der udgøres af fx halmstrå, alger og træ i alverdens afskygninger. Både træ fældet med det formål at indgå som biobrændsel, men også træ, der har tjent et andet formål og derfra ender livet som biobrændsel.

Udover den vegetabilske gren, findes der også en masse animalske kilder, hvilket fx kan være fra husdyrsgødning og fedt fra dyr.

Her kan også noteres, at også varmen fra krematoriers ligafbrænding flere steder indgår i fjernvarmen og altså som en form for bio-masse – der omdannes til fornybar energi. Dermed kan man få en naturlig afslutning på livet som genbrugsvarme – godt for klimaet.

Brug af biomasse

Bioenergi er en forholdsvis fornybar energikilde, der kan producere elektricitet, varme og transportbrændstoffer ved hjælp af biomassen.

Den har flere fordele, som fx dens fornybare karakter, ofte lavere omkostninger ift. traditionelle fossile brændstoffer og mindre kuldioxid-udledning.

Der er flere måder at producere energien på. For eksempel kan biomasse brændes direkte for at producere varme og elektricitet eller forgasses, hvor den omdannes til et brændstof, der kan bruges i en forbrændingsmotor. Derudover kan fermentering anvendes til at producere biobrændstoffer såsom ethanol, der kan bruges i transportsektoren.

Selvom der er fordele, er der også ulemper. For produktionen af bio masse kan føre til skovrydning og ødelæggelse af naturlige økosystemer. Produktionen kan frigive skadelige stoffer og forurening i luft og vand, og det kan konkurrere med fødevareproduktion og føre til stigning i fødevarepriser (food for fuel).

Afgift på masserne

Derfor er det vigtigt at anvende bæredygtige produktionsmetoder og opretholde balance mellem biomasseproduktion og bevarelse af naturlige systemer. Her bør forskellig afgift i forskellige lande ikke stå i vejen for den mest effektive og klimavenlige udnyttelse af denne form for fornybar energiform.

Med med den rette planlægning og styring kan bioenergi spille en rolle i det globale energimix og hjælpe til med at reducere afhængigheden af ikke-fornybare brændstoffer og bidrage til at tackle klimaforandringerne. Det skal dog ske rigtigt – og tilbage til regnskovene, bør træet derfra ikke transporteres rundt om jorden, men benyttes på det lokale kontinent først og fremmest – men det udelukker forskellige politikker vist pt.

Kilde: blandt andet ens

Er det så reelt bæredygtigt?

– træbiomasse til energi

Selvom der findes såkaldte “bæredygtighedskrav” (såkaldte CO2e-fortrængningskrav / regler for VE-brændstoffer – altså vedvarende brændstoffer til transport mm) til biobrændstoffer, er jeg ikke stor fan af en stor del af det, der i Danmark stadig benyttes med prædikatet af biomasse og dermed noget, som den almindelige dansker kan foranlediges til at tro er det rene guld.

I min optik er fx træ fra Sydamerika, der fragtes med skib til Danmark ikke bæredygtigt. Selvom det bliver biomasse i Danmark. Det kan ikke passe, vi skal fragte skov over så store afstande, fordi vi i Danmark gerne vil afbrænde noget billigt træ, der så kan tælle positivt på fx varmeselskabers klimaregnskab.

Derimod kan jeg sagtens se ideerne bag afbrænding af affaldsprodukter eller fx overskudsvarme fra krematorier samt udnyttelsen af husdyrsekskrementer og andet med resultat i form af genbrugsvarme.

Der sker på området hele tiden nye landvindinger indenfor teknologi, og der kommer til stadighed mere fokus på, om materialer og input til biomassen reelt set er bæredygtig – link.

Forbrug af vedvarende energi i 2020

Energiforbrug fra energiformer

fordele og ulemper

Fordele

  • En fornybar energikilde, da det kan genanvendes
  • Kan være billigere end traditionelle brændstoffer som olie og gas
  • Mere klimavenlig end visse traditionelle brændstoffer, da det ikke frigiver helt så meget CO2
  • Kan bruges til at producere forskellige former for energi, herunder elektricitet, varme og transportbrændstoffer

Ulemper

  • Kræver ofte store mængder plads og ressourcer for at blive dyrket og høstet
  • Produktionen kan føre til skovrydning og ødelæggelse af naturlige økosystemer
  • Produktionen kan frigive skadelige stoffer og forurening i luft og vand
  • Kan konkurrere med fødevareproduktion og føre til stigning i fødevarepriser og sult i lokalbefolkninger i mindre velstillede områder