Energinet indfører i 2023 en ny model for producentbetaling, der skal sikre større bidrag fra producenterne til at dække omkostninger ved elnettet, indeholdende fx incitamenter til at placere solceller eller vindmøller i områder med plads til yderligere “grøn” elproduktion.

Trods Green Power Denmark råber højt med “det må ikke ramme klimaindsats“, er de nye Energinet tariffer 2023 dog et vigtigt skridt i den grønnere retning for Danmark. For det er sværere at balancere et elmarked bestående nærmest udelukkende af sol og vind.

Tretrinsraket i producentbetalingen fra 2023

Den nye omkostningsstruktur er altså et nødvendigt onde, når vi ønsker at være et forgangsland for stort set udelukkende solcelleanlæg og vindmølleparker.

Brug for en hånd ved forhandling af købsaftaler på energien?

I “gamle dage”, betalte vi PSO-afgift, der var med til at dække elnettets omkostninger, samtidig med den støttede den “grønne omstilling” og altså opstilling af vindmøller og solcelleanlæg. Så langt så godt – men den gamle ordning var lavet på et tidspunkt, hvor elnettet var særlig drevet af kraftvarmeværker og andre store elproducenter. Nu har vi et elnet, der i høj grad er afhængig af sol og vind, og derfor kommer produktionen også i klumper – hvilket giver øget brug for at kunne transportere strømmen over distancer, men ligeledes til tider større mængder end andre.

Så udover differentiering i elproduktionsanlægs tilslutingsafgift, vil nye produktionsanlæg fremad skulle betale:

  • Stations-tilslutningsbidrag – denne vil dække gennemsnitlige tilslutningsomkostninger i Energinets stationer
  • Standard-tilslutningsbidrag – denne vil afhænge af antal MW og altså tilslutningens størrelse og vil dække gennemsnitlige omkostninger til netforstærkninger i de “nære elnet”.
  • Løbende indfødningstarif – vil være geografisk differentieret og dække løbende omkostninger i elnettet, såsom fx nettab, der opstår når strømmen transporteres fra sted til sted.

Energinets eltariffer for 2023:

Følgende er publiceret på Energinets hjemmeside, og de aktuelle tariffer kan følges her. Læs også Pressemeddelelse.

Eltariffer 2023

FORBRUGSTARIFFER
Transmissionsnettarif* – 5,8
Systemtarif – 5,4
I alt – net- og systemtarif – 11,2

BALANCETARIF FOR FORBRUG** – 0,0
I alt – Forbrugstariffer11,2

PRODUCENTBETALING ENERGINET
Indfødningstarif 2023 (forbrugsdominerede områder / produktionsdominerede områder) – 0,30 / 0,90
Balancetarif for produktion – 0,16
I alt – produktionstariffer0,46 / 1,06

*Kunder med egne 132/150 kV-transformere, afregnes til reduceret tarif på 0,8 øre/kWh i 2023
** Balancetarif for forbrug lægges fra 2023 og frem ind under systemtarif

Energinet indfører ny model for producentbetaling fra 2023
Energinet indfører ny model for producentbetaling fra 2023

Satser for tilslutningsbidrag for elproducenter 2023

Stationsbidrag
132/150 kV – 7,27 mio. DKK/felt
220 kV – 8,39 mio. DKK/felt
400 kV – 12,0 mio. DKK/felt

Transformerbidrag
I røde geozoner – 0,17 mio. DKK/MW

Tilslutningsbidrag til nært net
Produktionsoverskudsområde – 0,328 mio. DKK/MW (21 km std. afstand)
Forbrugsdomineret område – 0,101 mio. DKK/MW (13 km std. afstand)

Geozonekort for standardtilslutningsbidrag produktion

Fordeling af forbrugsdominerede (lyse) områder og produktionsoverskuds- (blå) områder.

Fordeling af forbrugsdominerede (lyse) områder og produktionsoverskuds- (blå) områder:

Læs mere om, hvordan selve elprisen beregnes her.

Hvad er stationsbidrag

Er altså Energinets omkostninger ved tilslutning til den enkelte Energinet station. Skal dog ikke betale for anlæg tilsluttet på distributionsniveau.

Hvad er tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget afhænger af, om ny produktion tilføjes i produktionsoverskudsområder eller forbrugsoverskudsområder – og vil altså være billigere for ny energiproduktion i områder, hvor der traditionelt har været overskud af forbrug.

Hvad er indfødningstarif

Er betaling for selve strømmen produceret – og igen her vil det afhænge af, om området er forbrugs- eller produktionsdomineret. Det er altså en tarif, der rammer al produktionskapacitet med faste bidrag pr produceret kWh.

Andre artikler om energipolitik