Peak Shaving: Fleksibilitet i elmarkedet

Fordele og Ulemper ved forbrugerfleksibilitet

MPS-SOLUTIONS på Energimuseet ved Tange Sø

I en verden, der er i konstant i forandring, står vi over for en unik udfordring med at holde trit med det stigende energiforbrug.

Effektiviteten og belastningen af vores elnet stiger konstant og brownouts lurede under energipriskrisen i 2022, mens større omkostninger til opsættelse af vedvarende energi også er tiltagende.

Et redskab i stræben efter at redde elnettet er “peak shaving”, er som med batterier, en metode, der styrer forbruget af elektricitet under spidsbelastningsperioder. Dette kan være et attraktivt tilbud for energiforbrugere, men de kommer med både fordele og ulemper, som jeg dykker ned i her på siden (kan også kaldes load-management)

Hvad er peak shaving?

Peak shaving er en strategi, der hjælper med at reducere belastningen på elnettet i perioder med høj efterspørgsel.

Dette kan være om morgenen, når industrien starter op og folk møder på arbejde, eller om aftenen, når vi kommer hjem og tænder lysene, TV, spilkonsoller og far står i køkkenet med kogegryderne og gang i ovnen.

Her kan peak shaving give en midlertidig reduktion i elforbruget og skifte belastningen til mindre belastende perioder. Dette kan opnås gennem energioptimering, ændring i arbejdstider, eller ved brug af energilagringsteknologier. Vi så det ligeledes i 2022, hvor mange private især omlagte elforbruget til at lade elbilerne om natten og mange fik øjne op for at forprogrammere vaskemaskinen og tørretumbleren til om natten, hvor efterspørgslen ikke var så høj.

Men i et land som Danmark, er produktionsformerne og især den grønne strøm i form af solenergi og vindenergi faktisk også medvirkende til at kræve en form for forbrugerfleksibilitet, da solen ikke skinner om natten og vindmøllerne ikke snurrer, når vinden lægger sig. Derfor kan peak shaving og andre forbrugerstyrede teknikker blive en stor fordel i fremtiden, da I som forbruger dermed netop kan tilbyde noget i retur til elmarkedet.

Gaspriser 2024 - Ansvarligt forbrug

Fordele ved denne form for forbrugsfleksibilitet for jer som forbruger

Der er flere klare fordele ved at kunne ændre elforbruget. Først og fremmest kan omkostningsbesparelser være betydelige. Ved at reducere forbruget i de dyre peak hours kan virksomheder drage fordel af rabatter, hvilket hjælper med at holde omkostningerne i skak. Yderligere kan forbrugerne drage fordel af lavere priser i perioder med lavere efterspørgsel, hvilket kan resultere i betydelige besparelser.

Deltagelse i peakshaving-programmer kan også motivere virksomheder til at forbedre deres generelle energieffektivitet. Ved at investere i mere avanceret udstyr og teknologi, kan virksomhederne ikke kun reducere deres forbrug i peak hours, men også forbedre deres energieffektivitet generelt.

Endelig hjælper peak shaving med at mindske behovet for at bygge flere kraftværker eller opgradere eksisterende faciliteter for at håndtere højere belastningsperioder. Dette kan bidrage til en mere bæredygtig energiproduktion og mindre miljøbelastning.

Fordele Beskrivelse
Omkostningsbesparelser Ved at skifte forbruget væk fra de dyre peak hours kan virksomheder drage fordel af rabatter.
Reducerede energiomkostninger Ved at flytte forbruget til perioder med lavere efterspørgsel, kan forbrugerne drage fordel af lavere energipriser.
Forbedret energieffektivitet Ved at optimere energiforbruget kan virksomheder forbedre deres generelle energieffektivitet.
Bæredygtighed Peak shaving reducerer behovet for at bygge flere kraftværker, hvilket fører til mindre miljøbelastning.
Illustration af Systemydelser

MPS-SOLUTIONS tilbyder uvildig rådgivning, i forbindelse med overvejelser omkring peak shaving eller andre forbrugsfleksible løsninger, hvor I tilfører elnettet noget i forbindelse med udnyttelse af jeres smart meters.

Så I tilbydes den bedste aftale og får skabt et solidt samarbejde mellem jer og elleverandøren, der ligeledes høster godt af sådanne aftaler.

Ulemper ved Peak Shaving for Elforbrugerne

 

Selvom shaving peak har mange fordele, er det vigtigt at bemærke, at der også er potentielle ulemper. Det kræver nøje planlægning og koordinering for at sikre, at forbruget reduceres på de rigtige tidspunkter uden at forstyrrer jeres normale drift.

Dette kan være en udfordring for virksomheder, hvor produktionsprocesser kræver en konstant strømforsyning.

 

Investeringer i teknologi er en anden faktor at overveje. Implementering af peak shaving kan kræve investeringer i avanceret udstyr, smarte målere, energilagringsteknologier, og software til overvågning af elforbruget. Selvom disse investeringer kan give besparelser på lang sigt, kan de indledende omkostninger være en byrde for nogle virksomheder.

 

Desuden kan peak shaving medføre ændringer i arbejdstider, produktionsplaner eller klimakontrolsystemer, hvilket kan påvirke medarbejdernes komfort og bekvemmelighed.

Nogle peak shaving-programmer kan også kræve, at deltagerne forpligter sig til at reducere deres elforbrug i en vis periode, hvilket kan begrænse fleksibiliteten for virksomheder, der har uforudsigelige driftsmønstre eller ikke kan forudsige deres elforbrug præcist.

Ulemper Uddybning
Operationelle begrænsninger Kræver nøje planlægning og kan være en udfordring for nogle virksomheder.
Teknologiske investeringer Implementering af peak shaving kan kræve betydelige indledende investeringer.
Ændringer i komfort og bekvemmelighed Ændringer i arbejdstider, produktionsplaner, eller klimakontrolsystemer kan påvirke medarbejdernes komfort.
Aftalebegrænsninger Nogle peak shaving-programmer kræver en forpligtelse til at reducere elforbruget i en bestemt periode, hvilket kan begrænse fleksibiliteten.

Hvorfor er Peak Shaving Nødvendig?

 

Fordi det bidrager til en mere pålidelig og effektiv drift af elnettet. I tider med høj efterspørgsel eller svingtende produktion fra solceller og vindmøllerne, er netværket under større pres, hvilket kan føre til strømsvigt og andre problemer.

Ved at mindske belastningen i disse “spidsbelastnings” perioder, sikrer peak shaving mere stabil strømforsyning. Dette kan gøres ved at ændre efterspørgslen på energi i de pressede situationer, mens det omvendt også kan gøres ved at udnytte energilagring i de perioder med al for meget vind eller sol.

Derudover har økonomiske faktorer også en rolle. Elpriserne er højere under spidsbelastningsperioder, hvor nedsættelse af elforbruget så kan hjælpe spare penge ved at flytte forbruget til perioder med lavere efterspørgsel, hvor priserne er lavere.

Endelig er der bæredygtighedsaspekter. Peak shaving kan bidrage til at reducere CO2-emissionerne ved at mindske behovet for at generere mere strøm i perioder, hvor sol- og vindenergien ikke er tilstrækkelig.

Derudover kan det også reducere behovet for yderligere infrastruktur, som kraftværker og elkabler, der alle har betydelige miljømæssige omkostninger.

Forbrugerfleksibilitet og smart meters – få de rigtige aftaler

Smart Meters

Læs også om load management hos WikiPedia.

Smart meters spiller en central rolle i moderne energistyring som fx peak shaving-strategier. De giver realtidsdata om energiforbruget, hvilket giver os mulighed for at justere jeres forbrug efter behov og tage informerede beslutninger.

Ved at implementere disse smarte elmålere kan I som elforbruger aktivt overvåge og kontrollere jeres energiforbrug i løbet af dagen. Dette er særligt gavnligt i perioder med høj belastning, hvor vi sammen kan optimere jeres energiforbrug for at undgå de højeste tariffer og priser – i tæt samarbejde med jeres elleverandør.

Det er dog vigtigt at sikre, at jeres virksomhed har den nødvendige teknologi og infrastruktur til at understøtte og integrere løsningen. Dette kan inkludere investering i passende software og netværkssystemer, men det skal også hænge sammen, så medarbejderne ikke sætter komforten på spil for flygtige mindre besparelser.

Hvad er systemydelser?

Systemydelser er tjenester, der leveres til elnettet eller til Energinet, som opererer elnettet i Danmark. Systemydelser tilbydes for at sikre stabilitet og effektivitet i elmarkedet og kan omfatte frekvensregulering, reaktiv effekt og reservekapacitet.

Systemydelser og forbrugsfleksibilitet for danske virkomheder gør det muligt aktivt at tage del i det danske elmarked og opnå samlede besparelser på udgiften til energi.

For med energipriskrisen i 2022, inflation gennem år og en presset europæisk industri, handler det ikke længere kun om energiforbrug – men mere om at integrere jeres virksomhed bedst muligt i elmarkedet.

Hvad er forbrugsfleksibilitet?

Forbrugsfleksibilitet er tjenester, hvor en forbrugende virksomhed tilbyder systemet at justere i elforbruget som reaktion på markedsforhold såsom prisændringer eller netbelastningen – dette kan fx være i form af peak shaving.

Overvejelser omkring at deltage som virksomhed

 

Potentielt set, bør alle virksomheder kunne deltage som systemydelsesleverandører, men virkeligheden er endnu ikke fuldt ud automatiseret, og i og med vi også har med mennesker at gøre i form af medarbejdere, er der en del overvejelser I bør gøre, før I hovedkulds kaster jer ud i at tilbyde Energinet Systemydelser.

Har I elforbrug eller egenproduktion i form af solceller eller elkedler, er det altså muligt for jer at deltage i markedet for systemydelser – størrelse og muligheder er forskellige fra virksomhed til virksomhed, hvorfor det kræver god planlægning.

Store industrivirksomheder, kontorbygninger, detailhandler og landbrug kan være eksempler på brancher, der kan yde systemydelser. For at deltage effektivt skal I have en vis grad af forbrugerfleksibilitet – fx mulighed for at skifte energiforbrug til perioder med lav efterspørgsel eller høj elproduktion fra fx vindmøller og solceller, så elmarkedet undgår solcelleforstoppelse.

Virksomheder med stærke IT-ressourcer har ligeledes en fordel, da deltagelse i elmarkedet kræver avanceret energistyring og dataanalyse – noget der dog også i stor udstrækning kan varetages af den balanceansvarlige for jeres elforbrug/elproduktion.

Udfordringer og muligheder ved at tilbyde systemydelser

 

Selvom mange virksomheder teknisk set kan tilbyde systemydelser, er der en række udfordringer, der skal overvejes.

Tekniske udfordringer

Avancerede energistyringssystemer og dataanalyseværktøjer kan være nødvendige for at koordinere og optimere forbruget effektivt. Vurder, hvornår og hvor I bruger mest strøm, og om dette potentielt kan flyttes til andre tidspunkter med anden belastning i elnettet.

Energistyringssystemer og dataanalyseværktøjer kan være bekostelige, men er nødvendige for at optimere jeres forbrug maksimalt samt gøre jer i stand til at interagere med elmarkedet – den balanceansvarlige kan klare det – men måske er der mere økonomi i selv at stå for det.

Økonomiske udfordringer

Investeringer i nødvendig teknologi og udstyr kan være betydelige. Der skal også tages højde for omkostningerne ved eventuelle driftsforstyrrelser, der kan opstå ved ændringer i forbruget.

At navigere i elmarkedet har altid været komplekst, hvorfor en uvildig rådgiver kan hjælpe med at evaluere jeres muligheder og være med i strategiudarbejdelsen i forbindelse med eventuelt at indgå med systemydelser.

Dette sikrer jer også, at I ikke forblændes af mulige indtjeninger, men får indsigt i så meget up front som muligt, så I ikke ender i en træls situation over en længere periode.

Organisatoriske udfordringer

Skiftende forbrugsmønstre kan kræve ændringer i arbejdsgange og processer, hvilket kan medføre modstand internt i virksomheden. Det er vigtigt medarbejderne fx ikke sendes på nattearbejde i perioder, hvis det alligevel ikke rigtig batter i forhold til potentielle ekstra sygedage eller øget mistrivsel.

Derfor er det vigtigt at begynde implementeringen i mindre skala og optimere strategien løbende på baggrund af resultater og medarbejdernes tilbagemeldelser via. medarbejderinddragelse.

Hvis medarbejderne ejer eller får del i forandringerne, kan den interne modstand måske tilmed vendes til sund konkurrence og ansvarsfølelse og stolthed hos de enkelte.

Regulatoriske udfordringer

Regler og krav om deltagelse i elmarkedet kan være komplekse og ændre sig over tid.

Kom i gang med systemydelser

Ønsker I at deltage i systemydelser, kan jeg anbefale, at I overvejer disse tre trin i processen:

Energianalyse: Gennemfør en grundig analyse af virksomhedens energiforbrug og identificer muligheder for forbrugsfleksibilitet. Overvej, hvordan det vil påvirke medarbejderne og om der er automatiske processer, der allerede i dag kunne flyttes hvis givtigt.

Teknologiimplementering: Invester i nødvendig teknologi og udstyr til at administrere og justere energiforbruget.

Samarbejde med Aggregatorer/jeres balanceansvarlige: Overvej at samarbejde med aggregatorer, der kan hjælpe med at forbinde virksomheder med elnettet og optimere deres deltagelse i systemydelser om elpriser DK1 og DK2.

Systemydelser og forbrugsfleksibilitet repræsenterer en mulighed for virksomheder at spille en mere aktiv rolle i det danske elmarked. Med den rette strategi og investeringer kan det være en vej til både energieffektivitet og nye indtægtsstrømme.

Men det er ikke uden udfordringer, og det kræver omhyggelig overvejelse og planlægning.

Med en uvildig rådgiver ved jeres side kan I navigere sikkert og effektivt mod en mere bæredygtig og profitabel energifremtid.

Omkostninger til Systemydelser - stigende

Energinet har stigende omkostninger til Systemydelserne, hvilket kan tilskrives højere andel vindenergi og solcelleandel i det danske energimix. Kilde: Året der gik i el- og gassystemerne

Typer og beskricelser af systemydelser i Energinets Balanceunivers

Reserve Type Respons Tid Energi Mængde Beskrivelse
FFR Hurtig (maks. 1,3 sekunder) Lav

Fast Frequency Reserve (FFR) afbøder store frekvensdyk ved lynhurtigt at regulere anlæg.
Dets primære formål er at reducere store, momentane frekvensændringer.
FFR fungerer ved, at forbrugs- eller produktionsenheder overvåger frekvensen og reagerer, når frekvensen falder til 49,7 Hz eller derunder.
FFR er et asymmetrisk produkt.

Behovet for FFR opstår typisk i sommer månederne med lav inerti perioder, hvor der er få termiske anlæg i drift. Turbinerne fra disse termiske anlæg medfører ved drift elsystemet inerti vha. rotationsenergi, hvilket sikrer at elsystemet er modstandsdygtigt overfor frekvensudsving.
Men i perioder med meget vedvarende energi er nettet dermed mere sårbart overfor pludselige ændringer. Noget vi ser som følge af meget vind- og solenergi i elnettet.

FCR Hurtig Lav Frequency Containment Reserve (FCR) stabiliserer frekvensen i elnettet i tilfælde af forskel mellem forbrug og produktion.
FCR er et symmetrisk produkt, hvilket betyder, at det både kan op- og nedregulere forbrug/produktion.
Dette produkt kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, der reagerer på signal modtaget fra Energinet.
FCR-D Hurtig Lav Frequency Containment Reserve – Disturbance (FCR-D) er designet til at stabilisere frekvensen i elnettet i tilfælde af frekvensudsving.
FCR-D er et asynkront produkt, hvor opregulering og nedregulering indkøbes separat.
FCR-D kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, der reagerer på et signal modtaget fra Energinet.
aFRR Mellem hurtig Moderat Automatic Frequency Restoration Reserve (aFRR) tjener til at afhjælpe større ubalancer og til at genoprette frekvensen tilbage til 50 Hz, efter at primær reserven, FCR, har stabiliseret frekvensen.
aFRR er også et symmetrisk produkt, hvilket betyder at man både skal kunne op- og nedregulere sit forbrug/produktion efter signal fra Energinet.
FCR-N 2,5 minutter Ikke angivet Frequency Containment Reserve – Normal operation (FCR-N) er designet til at stabilisere frekvensen i elnettet i tilfælde af frekvensudsving.
FCR-N er et symmetrisk produkt, hvilket betyder, at det både kan op- og nedregulere forbrug/produktion.
Dette produkt kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, der reagerer på et signal modtaget fra Energinet.
mFRR Indenfor 15 minutter Høj Manual Frequency Restoration Reserve (mFRR) afhjælper store ubalancer og sikrer opretholdelse af balancen i elsystemet over længere perioder med uforudsete udsving i produktion eller forbrug.
mFRR er et asynkront produkt, og kan leveres af både produktions- og forbrugsenheder, der modtager signal fra Energinets Kontrolcenter.

Kilde: Energinet