I en verden, hvor bæredygtighed ikke længere er et valg, men en nødvendighed, har biomasse vundet terræn som en spiller på energimarkedet.

Biomasse, organisk materiale brugt til energiproduktion, er både en traditionel og innovativ energikilde, der tilbyder en unik kombination af miljøvenlighed og økonomisk levedygtighed.

Det gør fx biogas til en attraktiv løsning for virksomheder, der ønsker at reducere deres carbon footprint og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

FORDELE

  1. Bæredygtighed: Biomasse er en form for evig energikilde, da den består af materiale, der kan genopstå over tid, som træ, landbrugsaffald og endda gylle. Dette reducerer afhængigheden af fossile brændstoffer og bidrager til en mere bæredygtig energiproduktion.
  2. “Lavt” CO2-aftryk: Ved afbrænding frigives den samme mængde CO2, som planterne har absorberet under deres vækst, hvilket gør den til en “CO2-fattig” energikilde.
  3. Affaldsreduktion: Affaldsprodukter fra landbrug, skovbrug og industrielle processer kan omdannes til energi, hvilket bidrager til affaldsreduktion og øger ressourceeffektiviteten.
  4. Energisikkerhed: Brug af biomasse kan øge energisikkerheden ved at diversificere energikilder og reducere afhængigheden af importerede fossile brændstoffer.

ULEMPER

  1. Landbrugspraksis: Intensiv dyrkning af biomasse kan føre til monoculturer, udtømning af jordbunden og brug af pesticider og kunstgødning, hvilket kan skade miljøet. Her spiller økonomi også ind, hvor afsætningen af biomasse kan konkurrere med muligheder som måske ville være endnu bedre for klimaet.
  2. Konkurrence om Jord: Produktion af biomasse kan konkurrere med fødevareproduktion om land, hvilket potentielt kan føre til fødevaremangel og prisstigninger. Man kan også se skovrydning og ødelæggelse af naturlige økosystemer.
  3. Emissionsproblematik: Selvom det er CO2-udledningsfattigt, kan afbrænding af bio-massen stadig resultere i en ikke betydelig emission af både CO2 og andre skadelige stoffer som NOx og partikler. Et træ, der har stået i 100 år har fx også oplagret mere CO2 end et nyplantet træ.

ROLLEN I ENERGISYSTEMET

Biomassen tilbyder en vej til at omdanne vores energisystem til et mere bæredygtigt og resilient system. Ved at udnytte organisk affald og restprodukter som energikilder, kan vi ikke kun reducere mængden af affald, men også skabe en mere cirkulær økonomi, hvor intet går til spilde.

Energiformen er især værdifuld i områder, hvor adgangen til andre vedvarende energikilder er begrænset, hvilket gør den til en vigtig brik i puslespillet om en 100% vedvarende energiforsyning.

BIOMASSE OG DEN GRØNNERE FREMTID

Biomasse er mere end bare en energikilde; det er en mulighed for at omdanne vores samfund og økonomi i en mere bæredygtig retning. Ved at udnytte teknologierne kan vi ikke kun reducere vores afhængighed af fossile brændstoffer, men også skabe nye grønne arbejdspladser, styrke lokale økonomier og bidrage til at opnå globale klimamål.

Det skal dog være reelt bæredygtigt, hvorfor jeg heller ikke er fan af at kalde biomasse for 100% CO2-neutral. Der går også energi til transporten.

ER DIN VIRKSOMHED KLAR TIL AT UDFORSKE LØSNINGER?

Hos MPS-SOLUTIONS forstår jeg udfordringerne og mulighederne i energimarkedet. Med min ekspertise kan jeg hjælpe din virksomhed med at navigere i biomasseenergiens komplekse landskab og udvikle strategier, der både er økonomisk og miljømæssigt bæredygtige.

Biomassse fra plante- og dyreaffald

Tag skridtet mod en bæredygtig energifremtidKontakt mig for en uforpligtende snak om, hvordan forskellige løsninger kan integreres i din virksomheds energistrategi og bidrage til en grønnere og mere bæredygtig fremtid – både for klimaet og virksomhedens bundlinie.

AFGIFT PÅ MASSERNE

Derfor er det vigtigt at anvende bæredygtige produktionsmetoder og opretholde balance mellem biomasseproduktion og bevarelse af naturlige systemer. Her bør forskellig afgift i forskellige lande ikke stå i vejen for den mest effektive og klimavenlige udnyttelse af denne form for fornybar energiform.

Med med den rette planlægning og styring kan bio-energi spille en rolle i det globale energimix og hjælpe til med at reducere afhængigheden af ikke-fornybare brændstoffer og bidrage til at tackle klimaforandringerne. Det skal dog ske rigtigt – og tilbage til regnskovene, bør træet derfra ikke transporteres rundt om jorden, men benyttes på det lokale kontinent først og fremmest – men det udelukker forskellige politikker vist pt.

Kilde: blandt andet ens

ER DET SÅ REELT BÆREDYGTIGT?

– TRÆBIOMASSE TIL ENERGI

Selvom der findes såkaldte “bæredygtighedskrav” (såkaldte CO2e-fortrængningskrav / regler for VE-brændstoffer – altså vedvarende brændstoffer til transport mm) til biobrændstoffer, er jeg ikke stor fan af en stor del af det, der i Danmark stadig benyttes med prædikatet af biomasse og dermed noget, som den almindelige dansker kan foranlediges til at tro er det rene guld.

I min optik er fx træ fra Sydamerika, der fragtes med skib til Danmark ikke bæredygtigt. Selvom det bliver bio-masse i Danmark. Det kan ikke passe, vi skal fragte skov over så store afstande, fordi vi i Danmark gerne vil afbrænde billigt træ, der så tæller positivt på klimaregnskabet.

Derimod kan jeg sagtens se ideerne bag afbrænding af affaldsprodukter eller fx overskudsvarme fra krematorier samt udnyttelsen af husdyrsekskrementer og andet.

Der sker på området hele tiden nye landvindinger indenfor teknologi, og der kommer til stadighed mere fokus på, om materialer og input til biomassen reelt set er bæredygtig – link.