Historiske Gaspriser, gasaftaler og udvikling

Historiske gaspriser – udvikling gennem tiden

Billede af gasgrills knap - gaspriser falder

De historiske gaspriser i Danmark var ligesom elpriserne vidne til store prisstigninger gennem 2022. Men faktisk var slutningen af 2021 allerede kritisk, og på det tidspunkt var fx en del fjernvarmeselskaber i vanskeligheder, da de ikke havde foretaget afdækning af naturgaspriserne.

Det trods mange af disse ofte Andelsselskaber har været og måske stadig er utrolig afhængig af naturgas i varmeproduktionen.

Disse A.M.B.A.’er er ofte forbrugerdrevne, så det er hårde odds lokale ildsjæle stilles overfor, da afdækning kan være en labyrint at finde rundt i, såfremt man ikke har en klar strategi eller er skarp i, hvordan naturgas prissættes eller hvilke muligheder der rent faktisk er for at lave en form for prissikring.

Det endte i en større sag blandt 49 selskaber, der undersøges for karteldannelse.

Data på denne side opdateres løbende, men ikke altid i fast interval.

Hvad er gasprisen i dag?

Der findes forskellige måder at besvare spørgsmålet om, hvad gasprisen i dag er. Jeg rådgiver som energimægler virksomheder omkring fremadrettede kontrakter, indkøb og energistrategier. Dermed ikke sagt, at man ikke skal følge og lære af historien, men med 2022 som skrækeksempel, bliver virkeligheden bare sjældent en tro kopi af forecasts og prognoser.

Nedenfor ses en graf over markedets forventning til gaspriser for kommende år, og derefter følger grafer med historiske gaspriser. Alt sammen noget, der kan indgå i en markedsanalyse, der leder frem til beslutninger om indkøb af energi på et oplyst grundlag.

MPS-SOLUTIONS er sat i verden for at oplyse og give jer sikkerhed for eget indkøb. Med den klare målsætning at bevare den danske konkurrenceevne. For mens nogle ser naturgas, LNG, LPG etc. som fossile brændsler, må vi ikke glemme, at effektiviteten ved disse energiformer er høj sammenlignet med andre energiformer.

Beholder vi ikke vores konkurrenceevne, risikerer vi at energiforbruget blot flytter til Asien eller andre områder, hvor man bygger nye kulkraftværker – så det overordnede mål må alt andet lige være at sikre vores danske virksomheder. Dét vil jeg gerne bidrage med.

Følg prognoser over gaspriser 2024 og frem her.

Ugedagenes gaspriser graf - Værd at holde øje med

Der er en tendens til relativt ens gaspriser over ugens løb, om end lørdag tenderer til at være lidt dyrere. Jeg undersøger nærmere, hvad grunden er - og om data er korrekt fra min kilde - for det virker lidt mystisk.

I forhold til en energistrategi, kan der ofte være noget optimering i at arbejde med fordelingen af forbruget og de mest energitunge processer eller andet - for i fremtiden vil forbrugerfleksibilitet være en nøgle i at skabe endnu mere bæredygtigt forbrug gennem bedre udnyttelse af den grønne strøm, nu vi har plastret landet ind i vindmøller og solcelleparker.

Men i og med naturgasprocesser er ret tunge energimæssigt og forbrugsmæssigt, vil det muligvis være lettere at optimere på anden vis ved evt. konvertering til andre energiformer eller ved at tilpasse indkøbsaftalerne jeres forbrugsmønstre og behov. Lad os snakke videre om jeres muligheder og hør mine forslag til jeres arbejde fremad.

Hvordan køber i naturgas til erhverv?

Som ved elindkøb kan naturgas handles gennem mere eller mindre flexible kontrakter, hvor prisen følger markedspriserne eller også aftales faste priser for leveringen af virksomheders naturgasforbrug.

Flexgas til erhverv

Flexpriser på gas betyder simpelt, at prisen følger markedspriserne på gas. Dette betyder, at I som virksomhed har risikoen såfremt elprisen stiger - men samtidig har I muligheden for lavere gaspriser, skulle markedet vende snuden ned, hvilket vil give jer besparelser.

Her konkurrerer de forskellige gasleverandører på et tillæg til gaspriserne og måden de beregner en eventuel månedlig gaspris på. Dettee indeholder dækningsbidrag,  graddagsberegninger, administrationsomkostninger mm - se siden med svar på, "hvordan beregnes gasprisen?".

Har man haft spotgas, har man været godt tilfreds med de nedadgående gaspriser grundet den milde vinter - mens man omvendt var presset med de tårnhøje gaspriser i 2021-22.

Fastpris naturgas

Den anden typiske kontraktform for virksomheder er fastpris.

Dette er aftaler, hvor prisen på naturgas, LNG, LPG til erhverv eller anden gasform aftales før leverancen begynder. Her spiller vejr, leveringssituation og geopolitiske stridigheder ind på prisen.

Timing af stor betydning, da gaspriserne svinger konstant, og samtidig er der forskel på de forskellige gasleverandørers tilgang til beregning af priserne frem i tid, men også på de månedlige gaspriser alt efter beregningsmetode.

Fastpris indeholder DB mm - man skal være skarp ved indgåelsen.

Jeg publicerer løbende prognoser over naturgaspriser, der kan give en indikation på, i hvilken retning det blæser i gasmarkedet.

Oversigt over forskellige gasarter

Naturgas
Beskrivelse Fordele Ulemper
Dannet af biologisk materiale, primært metan, der bruges til opvarmning Billig og pålidelig energikilde, mindre CO2-udledning end andre fossile brændstoffer Ikke den mest miljøvenlige løsning, begrænsede reserver i nogle områder
Flydende naturgas (LNG)
Er nedkølet til under dens kogepunkt og omdannet til en flydende form, primært brugt som brændstof til transport Mere miljøvenlig end diesel, reduceret CO2-udledning Kræver særlige infrastrukturer, kan være dyrere end diesel

 

LPG
Blanding af propan og butan, primært brugt som brændstof til biler og opvarmning Effektiv kilde til energi, anvendes bredt i både boliger og industri Sikkerhedsmæssige udfordringer, dyrere end naturgas og LNG, mindre miljøvenlig
Biogas
Produceres ved nedbrydning af organisk materiale, primært brugt til opvarmning og elproduktion CO2-neutral, produceret af vedvarende ressourcer Begrænset tilgængelighed og høje produktionsomkostninger
Brint
Farveløs, lugtfri, primært brugt som brændstof i brændselscellebiler og industri Ren energikilde, ingen udledning af CO2 eller andre skadelige stoffer Høje produktionsomkostninger, kræver særlige infrastrukturer
Bygas
Produceret ved nedbrydning af kul, tidligere primært brugt til opvarmning og industriel brug Effektiv kilde til energi, billigere end nogle andre former Høj CO2-udledning, mindre miljøvenlig end andre energikilder

Biogas til erhverv - såkaldt grøn gas

Kort over biogasanlæg 2022

Kort opdateret august 2022. Kilde: Energinet

Det er muligt at købe biogas via de fleste gasleverandører i Danmark - den grønne gas medfører, at I populært sagt køber vedvarende gas og er altså i konkurrence med naturgassen. Den fremstilles ved at lade biologisk affald afgasse under iltfrie forhold - derfra ledes den ud i gasnettet efter en vis kvalitet er opnået.

Biogas handles med medfølgende certifikater, der beviser ægtheden af den indkøbte biogas, således I som virksomhed kan dokumentere mindre udledning ift. konventionel naturgas - noget der kan benyttes i jeres CO2-regnskab eller måske kvoteregnskaber. Der er dog stor diskution i mange lande omkring hvorledes certifikater skal håndteres fremad.

Eksempler på forskellige biogas-certifikater:

 

Vedvarende Energi-certifikat: Udstedes af Energinet og kan handles frem og tilbage, mens det dokumenterer, at den givne mængde biogas er produceret på vedvarende energikilder såsom vind- og solenergi, således det verificeres at produktionen ikke dobbeltbookes.

ISCC og REDcert-EU lever op til VE-direktivets sporingskrav om fornybar energi og CO2-reduktion og er blandt de mest udbredte indenfor certifikater. Her sikres, at hver energienhed kun sælges en gang - altså fx hvis der er solgt certifikater på den vedvarende elproduktion, kan dette ikke sælges som biogas-certifikat.

Historisk tilbageblik

Vi har at gøre med en alsidig energikilde, der bruges i en lang række forskellige sammenhænge, både kommercielt og privat og har mange anvendelsesmuligheder:

- Opvarmning af boliger og erhvervsejendomme
- Kraftvarmeværker til produktion af el og varme
- Transport og shipping
- Industriel produktion, fx: petrokemi, metallurgi og glasproduktion
- Madlavning og opvarmning af vand
- Landbrug og fødevareproduktion

Det kan være en økonomisk og bæredygtig løsning og har en lang historie i Danmark, som strækker sig helt tilbage til midten af 1800-tallet. Dengang var den primært kendt som en lyskilde, der blev brugt i gadebelysning og i private hjem. Den blev produceret ved at varme kul op til omkring 1000 grader, og på den måde kunne man fremstille brændbare gasser, der kunne bruges til opvarmning og lys.

I 1857 blev det første danske værk, Vestre Gasværk, opført i København, og i løbet af de følgende årtier blev der opført værker i de større danske byer, og disse var i drift helt frem til midten af 1900-tallet, hvor naturgas gradvist tog over som den primære kilde til energi i Danmark.

Rollen i nutidens Danmark

I dag spiller det stadig en vigtig rolle i dansk industri og energiproduktion og bruges stadig til opvarmning i nogle husholdninger og virksomheder, samt bruges også som brændstof til biler og lastbiler. Derudover spiller det også en stor rolle i energiproduktionen. I Danmark produceres der biogas, og der produceres efterhånden også brint ved hjælp af elektrolyse.

Nye teknologier, såsom Power-to-Gas (PtX), kan muliggøre produktion af den lidt grønnere brint, som kan bruges som energikilde til transport og industri. Samtidig er andre former stadig udbredte, og der er fortsat og vil nok længe være behov for at benytte energikilden som et fleksibelt supplement til vedvarende energikilder, såsom sol og vind.

Kunde Danhostel Viborg

Aftaler sikret kort før Ruslands krig i Ukraine

Lene Hviid, ejer af Danhostel Viborg og Mogens Pilgaard Sørensen - Danhostel Viborg fik afdækket el og gas før Rusland invaderede Ukraine

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Sådan beregnes gasprisen

Dækningsbidrag til handelsselskabet
(specifikt for det enkelte selskab)

+ Administrationsomkostninger til handelsselskabet
(specifik for de enkelte selskab)

+ Kreditomkostninger til handelsselskabet
(specifik for de enkelte selskab)

+ Balanceomkostninger til handelsselskabet
(specifik for de enkelte selskab)

+ Jeres forbrugs-profilomkostning
(specifik for jeres forbrug – el standardprofil ift. graddage)

+ Lageromkostninger

+ Prisen pr m3

+ Distributionsafgift

+ CO2-afgift

+ Naturgasafgift

+ NoX-afgift

+ 25% moms
(til staten)

= GASPRIS SOM FORBRUGENDE VIRKSOMHED
(inkl afgifter)
Naturgaspris pr m3 fra 2017-2022

Hvad er prisen på 1 m3 naturgas?

Priserne på energi svinger som vinden blæser.

Derfor har jeg oprettet en side, hvor jeg løbende opdaterer prognose over priser.

Hvad er Evida?

Evida er distributøren på det danske marked. De står altså for det danske distributionsnet og skal udføre vedligehold heraf i hele landet, og er altså en fælles myndighed, der varetager en del af Danmarks kritiske infrastruktur.

Evida er et offentligt organ og altså ejet af den danske stat, og hører nærmere bestemt i øjeblikket (2023) under Finansministeriet. De står samtidig for tjek af kunders installationer i hele landet.

Evida blev dannet i 2019, da den nye forsyningsstrategi fra 2016 blev rullet ud. Denne sagde, at distributionsnettet for gas skulle samles under ét statsejet selskab.
Nettet tilhørte dengang DONG Energy (nu Ørsted) og i forbindelse med børsnoteringen heraf, blev DGD - Dansk Gas Distribution etableret og solgt til Energinet.

Energinet købte i 2018 NGF Nature Energy som var et kommunalt ejet distributionsselskab. Dernæst blev HMN Gasnet overtaget i 2019 (også tidligere kommunalt ejet).

Herfra blev handelsaktiviteterne i samme ombæring solgt til et joint venture mellem Andel (Dengang SEAS-NVE) og Norlys (som tidligere bestod af Energimidt, HEF, Energi Nord og SE) - to af de allerstørste andelsselskaber i Danmark.

I efteråret 2019 blev HMN så lagt sammen med DGD og Evida blev det nye navn på organisationen, der nu drives som statslig virksomhed - og pr. 1. januar 2021 opkøbt og overtaget af Finansministeriet.

Det er altså således tydeligt at se bevægelsen fra kommunalt regi til statsfunderet. Samtidig med de kommunale aktiviteter i forbindelse med salg og håndtering af naturgas blev solgt til Andel og Norlys, der herefter har kommercialiseret forretningerne og delt aktiviteterne, så kunderne på Fyn og i Jylland blev købt af Norlys, mens Andel overtog alle kunderne på Sjælland.